Places in Burkina Faso that are classified waterfall(s)

Cascade de Koudou (waterfall(s)), Chutes de Koudou (waterfall(s))
@