Places in Syria that are classified spring(s)

> a

A. ech Chamali (spring(s)), A. ech Chîh (spring(s)), A. el Aarab (spring(s)), A. el Achar (spring(s)), A. el Jalil (spring(s)), A. el Qanayé (spring(s)), A. Jadda (spring(s)), A. Maardess (spring(s)), A. Naajé (spring(s)), A. Thil (spring(s)), A. Zaî Sîr (spring(s)), Aafrine (spring(s)), Aaoueïssé (spring(s)), Aayoûn Bîr Qdeïr (spring(s)), Aayoûn el Aalaq (spring(s)), Aayoûn Saouda (spring(s)), Abu el Feraj (spring(s)), Aï el Ouarqa (spring(s)), Aï Lejj Chémâli (spring(s)), Aïn Aabdé (spring(s)), Aïn Aadi (spring(s)), Aïn Aajâja (spring(s)), Aïn Aalaqîte (spring(s)), Aïn Aali (spring(s)), Aïn Aali es Sahou (spring(s)), Aïn Aallaqîte (spring(s)), Aïn Aarbach (spring(s)), Aïn Aassâl (spring(s)), Aïn Aataqite (spring(s)), Ain Abou Farag (spring(s)), Aïn Abou Faraj (spring(s)), Aïn Abou Jîne (spring(s)), Aïn Abou Osman (spring(s)), Aïn Ali el Hammoud (spring(s)), Aïn Allaqite (spring(s)), Aïn Amouch (spring(s)), Aïn Anntoun (spring(s)), Aïn Antoun (spring(s)), Aïn Aotné (spring(s)), Aīn Aqtâne (spring(s)), Aïn Aqtanne (spring(s)), Aïn Arbache (spring(s)), Aïn Assane (spring(s)), Aïn A’youb (spring(s)), Ain Baïdar (spring(s)), Aïn Bardaoun (spring(s)), Aïn Bardoun (spring(s)), Aïn Bédriyé (spring(s)), Aïn Beïda (spring(s)), Aïn Bekhré (spring(s)), Ain Belda (spring(s)), Aïn Béni Aali (spring(s)), Aïn Béni Mheïsîne (spring(s)), Aïn Berket el Habib (spring(s)), Aïn Bessoul (spring(s)), Aïn Birket el Habib (spring(s)), Aïn Bkheïra (spring(s)), Aïn Bnaiyé (spring(s)), Aïn Bou Osman (spring(s)), Aïn Chaouaqa (spring(s)), Aïn Charqîyé (spring(s)), Aïn Chehha (spring(s)), Aïn Cheïkh Aali (spring(s)), Aïn Cheïkh Ahmed (spring(s)), Aïn Cheïkh Ali (spring(s)), Aïn Cheikh Naâna (spring(s)), Aïn Choueïra (spring(s)), Aïn Choûfânîyé (spring(s)), Aïn Darkoûch (spring(s)), Aïn Darkouche (spring(s)), Aïn Diâbé (spring(s)), Aïn Djebate (spring(s)), Aïn Doûba (spring(s)), Aīn Doueïlîb (spring(s)), Aïn Doûrine (spring(s)), Aïn ech Chamali (spring(s)), Aïn ech Charar (spring(s)), Aïn ech Chargui (spring(s)), Aïn ech Charqi (spring(s)), Ain ech Cheikh (spring(s)), Aïn ech Chîh (spring(s)), Ain ech Chîr (spring(s)), Aïn ech Chîr (spring(s)), Aïn ech Chqîf (spring(s)), Aïn ed Bïld (spring(s)), Aïn ed Dakar (spring(s)), Ain ed Daouli (spring(s)), Ain ed Debb (spring(s)), Aïn ed Delbe (spring(s)), Aïn ed Deleb (spring(s)), Aïn ed Derdana (spring(s)), Aïn ed Dïlb (spring(s)), Aïn ej Jouaïyef (spring(s)), Aïn ej Joûra (spring(s)), Ain el Aabadîyé (spring(s)), Aïn el Aabed (spring(s)), Ain el Aafsa (spring(s)), Ain el Aaouaïni (spring(s)), Aïn el Aaouar (spring(s)), Aïn el Aaoueini (spring(s)), Aïn el Aarab (spring(s)), Aïn el Aaraiss (spring(s)), Aïn el Aarouss (spring(s)), Ain el Aasfoûr (spring(s)), Ain el Abadyé (spring(s)), Aïn el Achar (spring(s)), Aïn el Amia (spring(s)), Ain el Aosfoûr (spring(s)), Aïn el Aouaj (spring(s)), Aïn el Aouar (spring(s)), Aïn el Aoura (spring(s)), Aïn el Arouss (spring(s)), Aïn el Assalié (spring(s)), Aïn el Badîaa (spring(s)), Aïn el Baqallou (spring(s)), Aïn el Bardé (spring(s)), Aïn el Bârdé (spring(s)), Aïn el Bâred (spring(s)), Aïn el Beida (spring(s)), Aïn el Beida (spring(s)), Aïn el Beïda (spring(s)), Aïn el Beïda (spring(s)), Aïn el Beïda (spring(s)), Aïn el Beïda (spring(s)), Aïn el Birké (spring(s)), Ain el Bjeïj (spring(s)), Aïn el Bourah (spring(s)), Ain el Bourah (spring(s)), Aïn el Boustâne (spring(s)), Aïn el Boustane (spring(s)), Aïn el Breïtmih (spring(s)), Aïn el Chaqra (spring(s)), Aïn el Fam (spring(s)), Aïn el Faour (spring(s)), Aïn el Fijé (spring(s)), Aïn el Fouar (spring(s)), Aïn el Fouqoul (spring(s)), Aïn el Frannj (spring(s)), Aïn el Fronnj (spring(s)), Aïn el Halaoui (spring(s)), Aïn el Haour (spring(s)), Aïn el Jalil (spring(s)), Aïn el Journ (spring(s)), Aïn el Journe (spring(s)), Aïn el Keupreu (spring(s)), Aïn el Khodor (spring(s)), Aïn el Koûs (spring(s)), Aïn el Mabaoûjé (spring(s)), Aïn el Machrabé (spring(s)), Ain el Mahouata (spring(s)), Aïn el Maïssi (spring(s)), Aïn el Malatieh (spring(s)), Aïn el Manbaj (spring(s)), Aïn el Mkassara (spring(s)), Aïn el Ouaraq (spring(s)), Ain el Ouarda (spring(s)), Ain el Ouardé (spring(s)), Aïn el Ouardé (spring(s)), Aïn el Qanayé (spring(s)), Aïn el Qassab (spring(s)), Aïn el Qenâh (spring(s)), Aïn el Quraq (spring(s)), Aïn el Rhanam (spring(s)), Aïn el Rhezal (spring(s)), Aïn el Rhor (spring(s)), Aïn el Tahatâni (spring(s)), Aïn el Tell (spring(s)), Aïn en Nagra (spring(s)), Ain er Ramli (spring(s)), Aïn er Rejem (spring(s)), Aïn es Safsaf (spring(s)), Aïn es Saheb (spring(s)), Aïn es Salâl (spring(s)), Aïn es Saouada (spring(s)), Aïn es Saouda (spring(s)), Aïn es Soueïda (spring(s)), Aïn et Tabibyé (spring(s)), Aïn et Tannoûr (spring(s)), Aïn et Taouîl (spring(s)), Aïn et Tell (spring(s)), Aïn et Tîné (spring(s)), Aïn ett Tannoûr (spring(s)), Aïn ett Tannoûr (spring(s)), Aïn ett Tîné (spring(s)), Aïn ett Tîné (spring(s)), Aïn ett Tîne (spring(s)), Aïn ett Tîné (spring(s)), Aïn ett Tîné (spring(s)), Aïn ett Tîne (spring(s)), Aïn ett Tîné (spring(s)), Aïn ez Zaaroûra (spring(s)), Ain ez Zâïzafoûni (spring(s)), Ain ez Zeïyâtîne (spring(s)), Aïn Faïyâd (spring(s)), Ain Fannoûss (spring(s)), Aïn Fijeh (spring(s)), Aïn Foûra (spring(s)), Aïn Frâj (spring(s)), Aïn Goumqoum (spring(s)), Aïn Hajour (spring(s)), Aïn Halîfa (spring(s)), Aïn Houâch (spring(s)), Aïn Houba (spring(s)), Aïn Houssaïne (spring(s)), Aïn Im el Arha (spring(s)), Aïn Jabboûr (spring(s)), Aïn Jabbour (spring(s)), Aïn Jadda (spring(s)), Aïn Jarma (spring(s)), Aïn Jassem (spring(s)), Aïn Jbério (spring(s)), Aïn Jebbâte (spring(s)), Aïn Jessâa (spring(s)), Aïn Jezzîyé (spring(s)), Aïn Joubb ed Dâm (spring(s)), Aïn Joûra (spring(s)), Aïn Khachab (spring(s)), Aïn Khafsa (spring(s)), Aïn Kheurbet ett Tine (spring(s)), Aïn Khneïzîr (spring(s)), Aïn Koblié (spring(s)), Aïn Lebah (spring(s)), Aïn Lejj Qibli (spring(s)), Aïn Maardess (spring(s)), Aïn Mahboûli (spring(s)), Aïn Mannsoûr (spring(s)), Aïn Mannsour (spring(s)), Aïn Mansoûr (spring(s)), Aïn Maraï (spring(s)), Aïn Masrahoun (spring(s)), Aïn Mdaouara (spring(s)), Aïn Mdaoûra (spring(s)), Aïn Meraï (spring(s)), Ain Mezrâb (spring(s)), Aïn Mouaïlhâte (spring(s)), Aïn Moubarake (spring(s)), Aïn Moubarake (spring(s)), Aïn Moubarek (spring(s)), Aïn Moubarek (spring(s)), Aïn Mounsef (spring(s)), Aïn Mourrâne (spring(s)), Aïn Msaqqab (spring(s)), Aïn Naaja (spring(s)), Aïn Naajé (spring(s)), Aïn Naajé (spring(s)), Aïn Otné (spring(s)), Aïn Oum el Kidch (spring(s)), Aïn Oum Mzeïle (spring(s)), Aïn Oumm el Adam (spring(s)), Aïn Oumm Kbeïbé (spring(s)), Aïn Oumm Sîlâne (spring(s)), Ain Oûni (spring(s)), Aïn Ouraïdé (spring(s)), Aïn Oureïdé (spring(s)), Aïn Outâya (spring(s)), Aïn Qalqas (spring(s)), Aïn Qamqoum (spring(s)), Aïn Qanat el Beled (spring(s)), Aïn Qaroutt (spring(s)), Aïn Qaroûtte (spring(s)), Aïn Qassârîne (spring(s)), Aïn Qassîba (spring(s)), Aïn Qatra (spring(s)), Aïn Qattâra (spring(s)), Aïn Qâyo (spring(s)), Aïn Qibliye (spring(s)), Aïn Qibliyé (spring(s)), Aïn Qirate (spring(s)), Aïn Qoumqoûm (spring(s)), Aïn Qoumqoum (spring(s)), Aïn Quomqoum (spring(s)), Aïn Rabié (spring(s)), Aïn Rahine (spring(s)), Aïn Rahma (spring(s)), Aïn Ramet el Balet (spring(s)), Aïn Ras en Naba (spring(s)), Aïn Rasm enn Nabaa (spring(s)), Aïn Râss en Naba (spring(s)), Aïn Rassine (spring(s)), Aïn Rhazéli (spring(s)), Aïn Rodouâne (spring(s)), Aïn Rojam (spring(s)), Ain Roubbani (spring(s)), Aïn Roudouâne (spring(s)), Aïn Roumaïlâne (spring(s)), Aïn Roumélâne (spring(s)), Aïn Routba (spring(s)), Aïn Routbe (spring(s)), Aïn Sâbel (spring(s)), Aïn Saber (spring(s)), Aïn Safsâfé (spring(s)), Aïn Santa (spring(s)), Aïn Sayeh (spring(s)), Aïn Sejrîyé (spring(s)), Ain Sélouâne (spring(s)), Aïn Sfaïyâne (spring(s)), Aïn Sjouné (spring(s)), Aïn Soueïda (spring(s)), Aïn Souéqta (spring(s)), Aïn Soultane (spring(s)), Aïn Taanna (spring(s)), Aïn Tâhoûn Qourbânîyé (spring(s)), Aïn Taïbîyé (spring(s)), Aïn Tarabi (spring(s)), Aïn Telfîta (spring(s)), Aïn Thil (spring(s)), Aïn Tîné (spring(s)), Aïn Touaïne (spring(s)), Aïn Touaïnîne (spring(s)), Aïn Touffâh (spring(s)), Aïn Tourkmâne (spring(s)), Aïn Turkman (spring(s)), Aïn Zaî Sîr (spring(s)), Aïn Zarzoûr (spring(s)), Aïn Zbeïde (spring(s)), Aïn Zrekié (spring(s)), Aïn Zrekîyé (spring(s)), Aïoûn Abou Senessel (spring(s)), Aïoûn el Hadj Khaled (spring(s)), Aïoûn el Jane (spring(s)), Aïoûn Jeda (spring(s)), Aïoûn Otaya (spring(s)), Al Buwayb (spring(s)), Al Maşna‘ (spring(s)), Al ‘Ayn ash Sharqīyah (spring(s)), Al ‘Uyūn (spring(s)), An Nabī Mubārak (spring(s)), Aoyoun Abou Sneïssel (spring(s)), Aoyoûn Abou Sneïssel (spring(s)), Aoyoun ej Jânn (spring(s)), Aoyoûn ej Jânn (spring(s)), Aoyoun el Hajj Khaled (spring(s)), Aoyûn el Hâjj Khâled (spring(s))

> b

Bir Chimêli (spring(s)), Bîr el Haoua (spring(s)), Bīr Ḩuqūl aş Şīn (spring(s)), Bi’r adh Dhu‘ūr (spring(s)), Bi’r al Ḩājj Ya‘qūb (spring(s)), Bi’r al Hawā’ (spring(s)), Bi’r Ḩajnah (spring(s)), Bi’r Shamālī (spring(s))

> e

El Aioun (spring(s)), El Bouaïb (spring(s)), El Boueib (spring(s)), El ‘Ain el Beida (spring(s))

> f

Farsaya. Ayoun (spring(s))

> g

Ghadīr at Tīnah (spring(s))

> j

Jelat (spring(s)), Jouaïfâte (spring(s)), Jubb al Ḩārah (spring(s)), Jubb al Jamal (spring(s)), Jubb al Kalb (spring(s)), Jubb al Maḑīq (spring(s)), Jubb Wisādah (spring(s)), Juwayfāt (spring(s))

> m

Maghlūjah (spring(s)), Marhloqa (spring(s)), Marhloûja (spring(s)), Masnaa (spring(s)), Masnaa el Chîbâni (spring(s)), Maşna‘ (spring(s)), Maşna‘ Abū Qāsim (spring(s)), Maşna‘ ash Shībānī (spring(s)), Mélâh el Aayoûn (spring(s)), Milāḩ al ‘Uyūn (spring(s))

> n

Naba Mebarak (spring(s)), Nabaa enn Nhâr (spring(s)), Nabaa Haïyaline (spring(s)), Nab‘ ad Daqqāq (spring(s)), Nab‘ ad Dardār (spring(s)), Nab‘ ad Dīsah (spring(s)), Nab‘ al Baḩr (spring(s)), Nab‘ al Balāţ (spring(s)), Nab‘ al Bārid (spring(s)), Nab‘ al Fawwār (spring(s)), Nab‘ al Ḩajal (spring(s)), Nab‘ al Ḩayyālīn (spring(s)), Nab‘ al Ḩujaylāt (spring(s)), Nab‘ al Ḩukrah (spring(s)), Nab‘ al Jurf (spring(s)), Nab‘ al Lafḩalī (spring(s)), Nab‘ al Layḩ (spring(s)), Nab‘ al Marj (spring(s)), Nab‘ al Ma‘lūlīyah (spring(s)), Nab‘ al Mushayrifah (spring(s)), Nab‘ an Nahār (spring(s)), Nab‘ an Nāşirīyah (spring(s)), Nab‘ an Nawwār (spring(s)), Nab‘ as Sab‘ ‘Uyūn (spring(s)), Nab‘ ash Shadd (spring(s)), Nab‘ ash Sharīf (spring(s)), Nab‘ Başīrah (spring(s)), Nab‘ Birkāt (spring(s)), Nab‘ Ḩayyālīn (spring(s)), Nab‘ Karkar (spring(s)), Nab‘ Kubraytī (spring(s)), Nab‘ Mubārak (spring(s)), Nab‘ Şahiyā (spring(s)), Nab‘ Sallūm (spring(s)), Nab‘ Sanabayn (spring(s)), Nab‘ Shawwāqah (spring(s)), Nab‘ Zahrah (spring(s)), Nab‘ ‘Ushsh Qubbīyah (spring(s)), Nab‘at ash Shallālah (spring(s)), Nab‘at ‘Arīḑ al Qaşr (spring(s)), Nayābī‘ Khashtāyā (spring(s)), Neba Meborak (spring(s))

> o

Oum Madfaa (spring(s)), Oumm Madfa (spring(s)), Oumm Medfaa (spring(s)), Ouyoun el Malatiye (spring(s))

> r

Rāmat al Baḩş (spring(s)), Rāmat al Buḩaş (spring(s)), Ra’s al ‘Ayn (spring(s)), Ra’s al ‘Ayn (spring(s))

> s

Saane al Aswad (spring(s)), Saane el Assouad (spring(s)), Sabīl al Khandaq (spring(s)), Sabil Annjara (spring(s)), Sabīl as Sayyid (spring(s)), Sabīl as Sa‘īd (spring(s)), Sabīl Dayyān (spring(s)), Sabīl ‘Anjarah (spring(s)), Seen el Assouad (spring(s)), Si‘in al Aswad (spring(s))

> t

Toûte Ain ett (spring(s))

> u

Umm Madfa‘ (spring(s)), Umm Midfa‘ (spring(s))

> ا

العين الشرقية (spring(s))

> ب

بئر الحاج يعقوب (spring(s)), بئر الذعور (spring(s)), بئر حجنة (spring(s)), بير حقول الصين (spring(s))

> ج

جب الجمل (spring(s)), جب الحارة (spring(s)), جب الكلب (spring(s)), جب المضيق (spring(s)), جب وسادة (spring(s))

> ر

رأس العين (spring(s)), رأس العين (spring(s)), رامة البحص (spring(s))

> س

سبيل الخندق (spring(s)), سبيل السيد (spring(s)), سبيل ديان (spring(s)), سعن الاسود (spring(s))

> ع

عويسة (spring(s)), عين أبو حسن (spring(s)), عين أبو دردة (spring(s)), عين أم أحمد (spring(s)), عين أم تليلة (spring(s)), عين أم جران (spring(s)), عين أم سليمان (spring(s)), عين أم صالح (spring(s)), عين أيوب (spring(s)), عين ابراهيم (spring(s)), عين ابو نص (spring(s)), عين ابي ساحوبة (spring(s)), عين الآجاصة التحتانية (spring(s)), عين الآجاصة الفوقانية (spring(s)), عين الأعور (spring(s)), عين الإمام (spring(s)), عين البارد (spring(s)), عين البراح (spring(s)), عين البردة (spring(s)), عين البستان (spring(s)), عين البعر (spring(s)), عين البغال (spring(s)), عين البق (spring(s)), عين البيار (spring(s)), عين البياض (spring(s)), عين البيضا (spring(s)), عين البيضا (spring(s)), عين البيضاء (spring(s)), عين البيضة (spring(s)), عين البيضة (spring(s)), عين التركمان (spring(s)), عين التنور (spring(s)), عين التوتة (spring(s)), عين التونة (spring(s)), عين التينة (spring(s)), عين التينة (spring(s)), عين التينة (spring(s)), عين التينة (spring(s)), عين التينة (spring(s)), عين التينة (spring(s)), عين التينة (spring(s)), عين الجايفة (spring(s)), عين الجحش (spring(s)), عين الجحور (spring(s)), عين الجديدة (spring(s)), عين الجرص (spring(s)), عين الجليل (spring(s)), عين الجوانية (spring(s)), عين الجور (spring(s)), عين الجور (spring(s)), عين الجونبيات (spring(s)), عين الجويف (spring(s)), عين الحاج أمين (spring(s)), عين الحاج مسعود (spring(s)), عين الحاكم (spring(s))
 1 2 3  
@