Places in Macedonia that are classified meadow

> a

Ara e Ciles (meadow), Ara e Hajdarot (meadow)

> b

Belanovo (meadow), Boro Pole (meadow)

> d

Derviški Nivi (meadow), Divi Nivi (meadow), Dobroec (meadow)

> g

Gadež (meadow), Galičanska Rudina (meadow), Gladno Pole (meadow), Golema Niva (meadow), Greškova Niva (meadow)

> i

Igralište (meadow), Igralište (meadow)

> j

Jačmišta (meadow)

> k

Kapeštet (meadow)

> l

Lazi i Zejnelit (meadow), Livadi Mat (meadow), Livadište (meadow)

> m

Momina Poljana (meadow)

> n

Nivje Košari (meadow)

> p

Pesočki Nivje (meadow), Polce (meadow), Ponikve (meadow), Ponikvi (meadow), Popova Livada (meadow), Popova Niva (meadow)

> r

Raven (meadow), Ravša Selce (meadow), Ravši i Mad (meadow)

> s

Solunsko Pole (meadow), Staro Selo (meadow), Suvo Pole (meadow)

> t

Trajanovski Nivi (meadow)

> d

Ðorovski Nivi (meadow)

> Ј

Јачмишта (meadow)

> a

Ара е Хајдарот (meadow), Ара е Цилес (meadow)

> b

Беланово (meadow), Боро Поле (meadow)

> t

Гадеж (meadow), Гладно Поле (meadow), Голема Нива (meadow), Грешкова Нива (meadow)

> a

Дервишки Ниви (meadow), Диви Ниви (meadow), Доброец (meadow)

> n

Игралиште (meadow), Игралиште (meadow)

> k

Капештет (meadow)

> n

Лази и Зејнелит (meadow), Ливади Мат (meadow), Ливадиште (meadow)

> m

Момина Полјана (meadow)

> h

Нивје Кошари (meadow)

> m

Песочки Нивје (meadow), Полце (meadow), Поникве (meadow), Поникви (meadow), Попова Ливада (meadow), Попова Нива (meadow)

> p

Равен (meadow), Равша Селце (meadow), Равши и Мад (meadow)

> b

Солунско Поле (meadow), Старо Село (meadow), Суво Поле (meadow)

> t

Трајановски Ниви (meadow)
@