Places in Faroe Islands that are classified waterfall(s)

Áarstíggjafossur (waterfall(s)), Bosdala-Fos (waterfall(s)), Bøsdalafossur (waterfall(s))
@